University of Minnesota Extension
www.extension.umn.edu
612-624-1222
Menu Menu

Extension >Family > Health and Nutrition > Simply Good Eating > Active Living and Healthy Eating on a Budget > Hmong

Simply Good Eating

Nyob nquag plias tiab noj zaub mov zoo raws li yus kev muaj

Thov mloog tsab lus kaw nod

Xav paub ntxic txiog Simply Good Eating, hu peb:

612-625-7070; nias #4

English | Español | Lus Hmoob | Soomaali

Kev noj haus zoo yeej nyooj yim yog yus xaiv txoj kev noj zoo thiab nquag plias ceev tau yus siav ntev. Txhua tus yeej muaj peev xwm ua tau kom yus txojsia zoo tshaj — yog yus nce thiab nqis ntaiv mus los thiab noj zaub thiab txiv mab txiv ntoo ntau.

Qhov 30 feeb program no tham txog thiab kev pab yus npaj li cas thiaj ua tau neej nquag plias thiab noj haus zoo uas yog ib qhov tseem ceeb heev. Ua tsaug vim muaj ntau yam kev pab, txoj kev noj qab haus huv thiaj li tshwm sim tau txawm tias muaj tsawg.

"Nyob nquag plias thiab noj zaub mov zoo raws li yus kev muaj" yuav tshaj tawm ua plaub hov lus nyob hauv Twin Cities Public Television (tpt).

Nyob nquag plias tiab noj zaub mov zoo raws li yus kev muaj Video:

Active living and healthy eating video

Transcript (419 K PDF)


Zaj txheej xwm no yog tsim los ntawm University of Minnesota Extension thiab Emergency & Community Health Outreach (ECHO), muaj kev koom tes nrog rau Minnesota Chippewa Tribe, Minnesota Department of Human Services-Office of Economic Opportunity, West Central Minnesota Communities Action, Inc., and the United States Department of Agriculture.

Xav paub ntxiv txog Simply Good Eating, uas tham rau hauv daim video, nrhiav kev tiv tauj peb ua lus Hmoob.

Nkag mus rau hauv ECHO is thaws nej yog xav paub ntxiv txog qhov kev tham no los sis lwm yam kev pab cuam.

Qhov kev pab cuam SNAP txhawb kev noj qab haus huv los ntawm kev yuav khoom noj khoom haus zoo tom khw. Hu rau Minnesota Food Helpline mus noog seb koj txais puas tau qhov kev pab no: 1-888-711-1151.

Saib qhov program  nod: Simply Good Eating

  • © 2014 Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
  • The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. Privacy