Skip to Main navigation Skip to Left navigation Skip to Main content Skip to Footer

University of Minnesota Extension
www.extension.umn.edu
612-624-1222

Extension > Environment > Housing Technology > Indoor environmental quality > Carbon monoxide — Your safe home (Hmong)

Print Icon Email Icon Share Icon

Indoor environmental quality

Carbon monoxide — Your safe home (Hmong)

Written by: Wanda Olson, Housing Technology Specialist, Department of Design, Housing and Apparel; Paul Morin, Advanced Certified Thermography, Lakeland, MN

Revised by Kathleen Norlien, Minnesota Department of Health.

English | Hmong | Somali | Spanish

This fact sheet (243 K PDF) may be reprinted in its entirety for educational purposes.

Cov ntxhia nkev "gas" no yog dab tsi?

Cov pa (carbon monoxide) no yog ib co ntxhiab lom tau neeg qee zaum hu ua pas tsuaj lom los sis CO, uas yog ib yam pa nkev "gas" uas lom tau neeg. Koj yeej tsis pom, hnias tsis tau thiab saj tsis tau. Cov pa nkev no yuav lom tau koj yog thaum twg koj lub tsev muaj cov pa nkev no ntau los sis koj lub tsev muaj cov pa nkev tau ob peb hnub lawm. Cov pa nkev no nws tawm ntawm cov nkev, roj hluav taws, ntoo rauv, hluav ncaig, los si thees rauv thiab nws tawm hauv qhov chaws tso hij "heat" rau nej lub tsev.

Cov ntxhiab nkev lom tau neeg no yuav ua tau li cas rau peb lub cev?

Cov pa nkev no yuav ua tau rau koj dias taub haus, kiv, nkees, los sis mob plab. Yog tias koj thiab koj tsev neeg muaj tej yam tshwm sim li hais no thaum nej nyob hauv tsev, tab sis thaum nej tawm hauv tsev lawm no tsis hnov mob li qub lawm, yog nej rov los hauv tsev rov muaj mob li qub. Thaum no ces tej zaum hauv koj lub tsev muaj cov pa nkev lawm.

Cov pa nkev no tua tau koj.

Kuv yuav ua li cas cov pa nkev no thiaj nkag tsis tau rau hauv kuv lub tsev?

Cov pa nkev no nkag tau rau hauv koj lub tsev thaum cov hij "heat" rhaub koj lub tsev kom sov, ua kom dej kub, los sis thaum koj qhib qhov cub ua zaub ua mov noj. Koj qhov chaw rhaub dej kub los sis rhaub pa sov "heat", yuav tsum xa cov pa nkev no mus rau nraum zoov xwb. Qee zaum cov kav xa cua hij tawm ntawd tsis ua hauj lwm zoo ces cov pa hlawv no thiaj nkag tau rov qab los rau hauv koj lub tsev. Yog tias koj lub tsev txuas nrog koj lub tsev tso tsheb, muaj qee zaum cov pa nkev no yuav tawm tau hauv koj lub cav tsheb los rau hauv koj lub tsev.

Cov pa uas nyob hauv koj chav nyob xyaw nrog cov pa hluav taws uas tawm ntawm qhov chaws tso pa mus nraum zoov. Cov pa tag nrog yuav tsum tawm mus nraum zoov xwb; yuav tsum tsis txhob nkag rov qab los rau hauv tsev. Yog thaum twg koj qhov chaws rhaub dej kub ntawd pib rhaub dej, qhov chaws uass xa cov pa tawm ntawd yuav tsum kub heev.

Leej twg thiaj li raug cov pa nkev no lom?

Txhuas tus tib neeg yeej raug tau cov pa nkev no lom yog tias yus nqus tau cov pa nkev no ntau heev rau hauv yus lub cev. Txhuas leej txhua tus! Tabsi cov pa nkev no yuav raug heev tshaj rau cov poj niam cev xeeb tub, cov menyuam uas nyob hauv plab, cov me nyuam mos liab, cov menyuam yaus, cov neeg laus, thiab cov neeg uas muaj mob ntshav tsuag, mob plawv, los si mob ntsws.

Yuav ua li cas kuv thiaj li paub tias hauv kuv tsev muaj cov pa nkev ntau heev lawm?

Kws kho mob thiab cov neeg uas txawj kho qhov chaws tso pa sov xav kom nej hu ib tug neeg ua paub txog hluav taws sov "hij" tuaj xyuas nej qhov chaws tso hij los sis qhov chaws rhaub dej kub. Koj muaj peev xwm yuav tau ib lub ntsuas pa nkev cias rau hauv koj tsev. Koj yuav tsum muab lub ntsuas pa nkev no mus tso kom ze koj chav pws. Yog thaum twg lub ntsuas pa nkev no nrov lawm ces koj tsev neeg yuav paub tias hauv koj lub tsev muaj cov pa nkev no ntau heev lawm. Lub ntsuas pa no raug nqi li $30.00 duas las mus rau $50.00 duas las. Koj mus yuav tau lub ntsuas pa no hauv cov khws muag khoom luv nqi los sis cov khw ua muag khoom siv rau hauv tsev.

Yuav ua li cas yog thaum twg lub ntsuas pa nkev no nrov lawm?

Kom koj tsev neeg tawm kom tag mus nraum zoov thiab hu 911. Qhov no tseem ceeb heev yog tias koj tsev neeg muaj mob ib tug lawm. Tus neeg teb xov tooj yuav nug ntau yam lus txog koj thiab koj tsev neeg seb puas ntxim nws hu rau qhov chaws (tua hluav taws los sis lub tsheb thauj neeg mob) tuaj. Yog tias tsis yog ib qhov xwm ceev heev: 1) Qhib qhov rais 2) Yog ua tau, kaw qhov chaw tso nkevtawm rau koj lub tsev 3) Hu rau koj qhov chaw tso nkev los sis hu rau ib tug neeg uas txawj kho hij "heat" thiab kho kav hij.

Yog tias hauv kuv lub tsev muaj cov pa nkev nyob hauv lawm.kuv yuav kho li cas?

Yog koj qiv los sis xauj koj lub tsev nyob xwb, hu rau tus tswv tsev los sis tus neeg uas saib koj lub tsev ntawd.

Yog koj yuav tsev lawm, hu rau qhov chaw tso nkev los sis hu rau ib tug neeg uas kawm los kho qhov chaws rhaub dej kub thiab hij. Lawv yuav nrhiav kom tau qhov chaw uas tawm cov pa nkev thiab kho los sis qhia rau koj paub txog cov neeg uas paub kho cov pa nkev no kom txhob tawm ntxiv lawm.

Yuav ua li cas kuv thiaj thaiv tau kom kuv tsev neeg txhob raug cov pa nkev no lom?

Yuav tsum saib koj tej chaw rhaub dej kub, chaw tso hij thiab cov hij kav uas xa cov pa hij tawm kom tseem zoo heev.

Yuav ib lub ntsua cov pa tnkev no los tso kom ze rau hauv koj tsev neeg chav pw.

Hlawv hluav ncaig los sis siv lub qhov cub ci nqaij rau nraum zoov xwb.Tsis txhob siv cov khoom no rau hauv koj lub tsev, los sis lub tsev rau tsheb uas txuas koj lub tsev nyob.

Txwv tsis pub rhaub koj lub cav luv, lub tsheb snow, los sis lub cav txiav nyom tiv cav cias hauv tsev cia tsheb "garage". Cov pa nkev no thiaj li tsis nkag tau los rau hauv koj lub tsev nyob.

Tsis txhob siv ib lub rhaub pa sov los sis qhov cub los ua kom koj lub tsev sov. Lub qhov cub hlawv pa sov no yuav ua rau koj lub tsev haj yam muaj cov pa nkev no ntau ntxiv xwb.

Yuav ua li cas kuv thiaj li paub ntxiv?

Xav paub ntxiv (ua lus Askiv) txog “carbon monoxide poisoning,” hu rau Minisxaustas Chaw Saib Kev Noj Qab Haus Huv. Hauv Nroog Ntxaib no hu (651) 201-4601. Dhau hauv Nroog Ntxaib no lawm hu rau (800) 798-9050, lossis hu rau koj lub nroog lossis koj lub “county board” uas saib kev noj qab haus huv lossis koj lub “county extension” lub loos kam.

Xav paub ntxiv (ua lus Askiv, saib ntawm Carbon Monoxide (CO) Poisoning In Your Home (Minisxaustas Chaw Saib Kev Noj Qab Haus Huv)

Where can I get more information?

For more information (in English) on carbon monoxide poisoning, call the Minnesota Department of Health. In the Twin Cities, call (651) 201-4601, outside of the Twin Cities call (800) 798-9050, or call your city or county board of health or your county extension office.

For information (in English), go to: Carbon Monoxide (CO) Poisoning in Your Home (Minnesota Department of Health)

Contributors

Editor: Karen Burke, Educational Development System, Minnesota Extension.

Translator: Mery Amalia Mendoza

Artist: Dan Ashby

Furnace Diagram: Theresa Bauer, Department of Design, Housing, and Apparel

  • © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
  • The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. Privacy