Skip to Main navigation Skip to Left navigation Skip to Main content Skip to Footer

University of Minnesota Extension
www.extension.umn.edu
612-624-1222

Extension is almost done building a new website! Please take a sneak peek or read about our redesign process.

Extension > Agriculture > Poultry > Avian influenza > Pigeons and influenza viruses

Print Icon Email Icon Share Icon

Nquab Thiab Tus Kab Mob Influenza

Carol Cardona

In English | In Hmong | In Somali

Nquab yog ib hom noog uas cov kws tshawb fawb tau muab tus kab mob avian influenza virus AIV txhaj rau coj los mus ua kev kawm ntxiv txog tus kab mob no. Raws li cov kev kawm no, qhia tau tias nquab tsis tshua raug kev muaj mob pes tsawg. Lawv muab ib tug kab mob AIV los ntawm qaib thiab los ntawm tus noog loj emus los mus txhaj rau nquab ua kev kawm. Tom qab 21 hnub lawm, cov kab mob IV uas tau muab txhaj rau cov menyuam nquab uas muaj hnub nyoog li ntawm 8-32 hlis los yog muab cov AIV rau lawv nrus ntawm qhov ntswg mus, lawv kuj tsis pom tias yuav kis mus rau lwm qhov chaw hauv lawv lub nrog cev. Cov nquab uas tau raug muab txhaj nrog tus kab mob no kuj tsis kis mus rau qaib yog thaum los nyob ua ke. Lawv siv tus kab mob uas muaj zog thiab tus tsis tshua muaj zog coj los ua kev kawm tshawb fawb. (Panirahy et al., 1996). Perkins et al., (2002) lawv siv tus kab mob H5N1 Hong Kong los txhaj rau cov menyuam nquab uas muaj hnub nyoog li ntawm 4 lub lis piam tib lub sij hawm uas cov nquab no tau raug tus kab mob pigeon circovirus. Kuj tsis pom tus kab mob tshwm sim hauv cov nquab thiab tsis pom lawv to qhov twg. Lawv tsis tso ntshav kuaj ntawm txoj kev kawm no. Txoj kev khoob khuab ntawm Slemons thiab Easterday (1972) qhia tau hais tias cov kab mob A/Tk/Onario H5N9 AIV uas raug rau qaib cov txwv tsis xyaw cov uas muab txhaj mus rau cov nquab tiamsis lawv kuj tsis paub tseeb hais tias xyov cov kab mob yog los ntawm cov kab mob uas muab txhaj rau cov nquab no los yog cov nquab no twb xub raug tus kab mob no lawm. Cov nquab uas tau muab txhaj nrog tus kab mob 10e6 A/Anhui/1/13 (H7N9) los yog A/turkey/Germany/AR534/13 (H7N7) tau raug ob hom kab mob no huv tibsi thiaj ua rau lawv hle plaub ob mus rau xya hnub tom qab ntawv. Tus kab mob A/turkey/Germany/AR534/13 (H7N7) kuj pom nyob hauv lawv cov quav thiab. Tsis pom muaj tej kab mob uas yog “viral antigen” tshwm sim rau hauv tej siab ntsws (Kalthoff et al., 2014). Qhov kev kawm uas siv tus kab mob los ntawm cov nquab uas yeej twb muaj mob lawm (H5N1, clade 2.2.1/C, Egypt), tus kab mob no tau ua rau lawv tsis meej pem thiab lawv plab. Qhov no yog ib yam uas ua rau lawv xav tsis thoob vim hais tias thaum siv tus kab mob 10e 1.6-10e3.16, cov nquab uas twb yeej muaj mob lawm kuj tsis ua rau lawv mob heev tuaj (Shimaa et al., 2014).

Tom qab muaj tus kab mob PA AI nyob rau xyoo 1983, muaj kev los kawm khoob khuab txog tus kab mob no ntawm cov tsiaj qus nrog rau 480 tus nquab thiab noog vim tus kab mob no yog tau tshwm sim los ntawm AIV. Tus mob CK/PA H5N2 uas muab txhaj rau cov nquab no kuj tsis pom tias cov kab mob no yuav huam tuaj los yog ua rau lawv lub cev tiv thaiv tsis tau (Nettles, et al., 1985). Dhau ntawv lawm, lawv kuj tshuaj ntsuam xyuas 309 tus nquab ntxiv thiab, kuj tsis pom muaj tej yam tshuaj los mus tiv thaiv tus kab mob H5N2 lub sij hawm thaum tus kab mob no huam tuaj lawm. Tsis ntev los no, nyuam qhuav muaj ib cov kev tshuaj ntsuam xyuas txog kev muaj mob ntawm cov qaib hauv cov khw muag qaib ciaj nyob rau hauv NY, kuj tsis pom muaj tshuaj tiv thaiv tus mob AIV rau cov nquab no thiab (Trock, personal communication).

Nyob rau hauv cov khw hauv Hong Kong, lawv kuj tau muab ib cov nquab cais coj los mus ua kev kawm txog kev muaj kab mob nyob rau hauv cov nquab no. Thaum muab cov roj ntsha uas muaj kab mob ntawm cov nquab no coj los mus sib piv lawm, lawv pom tau tias cov kab mob no zoo sib thooj li cov uas muaj nyob rau hauv “silkie” qaib, w, thiab lwm yam qaib uas muaj muag nyob rau hauv tej khw hauv Hong Kong (Guan et al., 2000, Cauthen et al., 2000, Guan et al., 2002, peiris et al., 2001). Lawv kuj tsis tau muab tshuaj txhaj rau pab nquab no coj los ua kev kawm tshuaj ntsuam xyuav txog kab mob.

Tus kab mob HPAI tshwm sim los ntawm tus phab nyaj H5 no tau raug rau cov nquab nyob rau hauv lub teb chaws Egypt loj kawg nkaus (clade 2.2.1/C). Tus kab mob no muaj ntsis zoo sib thooj li tus uas tau raug rau cov qaib uas yug tom vaj tom tsev thiab os, tsis tas li ntawv xwb, kuj tseem tau kawj ua mob rau tib neeg thiab. Lawv tau coj ob tug menyuam nquab (muaj hnub nyoog li ntawm 40 hnub) ntawm 50 tus nquab uas muaj hnub nyoog sib txawv coj los kuaj seb puas muaj tus kab mob HPAI. Lawv pom tau hais tias 50 feem pua ntawm pab tsiaj no tuag yam sai kawg nkaus, lawv tsis meej pem thiab lawv plab (Shimaa, et al., 2014).

Thaum kawg no, tej zaum cov nquab yuav tsis tshua raug tus kab mob AIV heev. Tiamsis tej zaum tus kab mob AIV ho kuj yuav cia li nyob hauv cov nquab no mus li. Tus kab mob uas yeej ib txwm muaj los raug rau tsiaj uas twb tau muab teev tseg lawm, feem ntau yuav tsis muaj huam loj tuaj. Tus kab mob H5 twb tau raug cov nquab no ntau zaus los lawm, yog li ntawv qhov no qhia tau hais tias tej zaum nquab kuj yuav yog ib cov tsiaj uas tus kab mob no nyiam mus nyob hauv lawv lub cev. Yog thaum raug tus kab mob no lawm, thawj qhov yuav pom tshwm sim tuaj yog xws li yuav ua rau lawv tsis meej pem thiab lawv plab.

Literature cited

 1. Cauthen, A..N., D.E. Swayne, S. Schultz-Cherry, M.L. Perdue, D.L. Suarez. 2000. Continued circulation in China of highly pathogenic avian influenza viruses encoding the hemagglutinin gene associated with the 1997 H5N1 outbreak in poultry and humans. J. Virol. 74:6592-6599.
 2. Guan, Y., J.S.M. Peiris, A.S. Lipatov, T.M. Ellis, K.C. Dyrting, S. Krauss, L.J. Zhang, R.G. Webster, and K.F. Shortridge. 2002. Emergence of multiple genotypes of H5N1 avian influenza viruses in Hong Kong SAR. PNAS 99:8950- 8955.
 3. Guan, Y., K.F. Shortridge, S. Krauss, P.S. Chin, K.C. Dyrting, T.M. Ellis, R.G. Webster, and M. Peiris. 2000. H9N2 influenza viruses possessing H5N1-like internal genomes continue to circulate in poultry in Southeastern China. J Virol. 74(20): 9372-9380.
 4. Kalthoff D, Bogs J, Grund C, Tauscher K, Teifke JP, Starick E, Harder T, Beer M. 2014. Avian influenza H7N9/13 and H7N7/13: a comparative virulence study in chickens, pigeons, and ferrets. J Virol. 88(16):9153-65.
 5. Nettles, V. F., J.M. Wood, and R.G. Webster. 1985. Wildlife surveillance associated with an outbreak of lethal H5N2 avian influenza in domestic poultry. Avian Dis. 29:733-741.
 6. Panigrahy, B., D.A. Senne, J.C. Pedersen, A.L. Shafer, J.E. Pearson. 1996. Susceptibility of pigeons to avian influenza. Avian Dis. 40:60-604.
 7. Peiris, J.S.M., Y. Guan, D. Markwell, P. Ghose, R.G. Webster, and K.F. Shortridge. 2001. Cocirculation of avian H9N2 and contemporary "human" H3N2 influenza A viruses in pigs in Southeastern China: potential for genetic reassortment? J. Virol. 75:9679-9686.
 8. Shimaa M. G. Mansour, Reham M. ElBakrey, Haytham Ali, David E. B. Knudsen & Amal A. M. Eid 2014. Natural infection with highly pathogenic avian influenza virus H5N1 in domestic pigeons (Columba livia) in Egypt, AvianPathol 43:4 319-324.
 9. Slemons, R.D., and B.C. Easterday. 1972. Host response differences among five avian species to an influenza virus-A/Tk/Ontario/7732/6 (Hav5N?). Bull. W.H.O. 47:521-525.
 10. Tudor, D.C. Avian influenza. 1991. In: Pigeon health and disease, 1st ed. Iowa State University Press, Ames, Iowa. Pp. 41-44.

2017

 • © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
 • The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. Privacy