Skip to Main navigation Skip to Left navigation Skip to Main content Skip to Footer

University of Minnesota Extension
www.extension.umn.edu
612-624-1222

Extension > Agriculture > Poultry > Avian influenza > Cov Kev Siv Los Tiv Thaiv Lub Cooj Nquab Kom Txhob Muaj Kab Mob

Print Icon Email Icon Share Icon

Cov Kev Siv Los Tiv Thaiv Lub Cooj Nquab Kom Txhob Muaj Kab Mob

Carol Cardona

In English | In Hmong | In Somali

Yog koj tsis paub los yog to taub cov kev tiv thaiv kab mob yog abtsis, nram qab no yuav qhia txog cov kev tiv thaiv no. “Biosecurity” yog tej yam uas koj yuav tsum tau ua los mus txwv los yog tiv thaiv kab mob kom txhob tshwm sim hauv koj lub cooj tu nquab. Cov kev tiv thaiv no yog siv los mus tiv thaiv tej phab nyaj los yog kab mob kom txhob kis mus rau lwm tus tsiaj, txhob kis ntawm ib lub cooj mus rau lwm lub cooj, los yog tsis txhob kis ntawm ib tug neeg mus rau lwm tus neeg. Cov kev tiv thaiv no kuj tsis yog ib yam kim kim. Dhau ntawm cov tshuaj siv los ntxuav cov khoom tu nquab lawm, yog koj xav yuav cov tsho hnav, kaus mom ntoo los yog cov hnab qhwv khau thaum mus tu nquab, cov peev siv los yuav cov khoom no kuj tsis kim heev thiab. Muaj ntau zaus, kev tiv thaiv yog ib yam tsis kim thiab siv tau sai heev txawm yog hais tias yuav tsum tau xov laj kab thaiv puag ncig lub cooj tu nquab ntawv.

Feem ntau ntawm cov neeg tu nquab lawv twb tau siv tej yam kev tiv thaiv los mus saib xyuas lawv lub cooj nquab lawm:

Cov hais tag los no yog tej yam kev tiv thaiv coob leej twb niaj hnub siv los tiv thaiv lawv cov nquab kom thiaj tsis kis kab mob. Txawm yog peb twb niaj hnub siv thiab ua tej yam no lawm los ntau zaus peb tsis nco ras txog tias tej no yeej yog kev tiv thaiv. Muab cov hnab qhauv tshem tawm ntawm lub cooj mus cia rau lwm qhov chaw kom txhob muaj kab mob kuj yog ib txoj kev yooj yim ua los tiv thaiv.

Nyob ntawm peb txoj kev paub thiab kev to taub txog lub hauv paus ntawm cov kab mob thiab txoj kev kis kab mob, cov nram qab no yog tej yam kev tiv thaiv kab mob kom txhob kis mus rau cov nquab lub sij hawm thaum coj nquab mus sib tw. Cov kev tiv thaiv peb tau tsim los yog ua kom zoo kawg nkaus thiab kom zoo siv tau rau txhua txhua lub cooj nquab. Peb tau muab cov kev tiv thaiv no cais ua peb pawg xws li yuav tsum tau muab cov nquab sib cais, kev mus mus los los hauv lub cooj nquab, thiab kev tu lub cooj nquab kom hu si.

Txoj kev cais cov nquab no yog yuav tsum tau ua ib qhov chaw rau lawv nyob thiaj yuav txwv tau kab mob. Yuav tsum tau xov laj kab ncig thaiv koj cov nquab kom lawv txhob tawm tau thiab kom lwm yam tsiaj txhob los nkag tau.

Yuav tsum txwv koj thiab tib neeg txoj kev mus mus los los ntawm koj thaj av los yog thaj chaw. Ib qho kev tiv thaiv uas zoo yog koj yuav tsum tau pauv cov hauj lwm uas koj ua hauv koj lub cooj.

Kev ntxuav tu cov khoom siv hauv lub cooj thiab neeg ntxuav tes yog ib yam kev tiv thaiv kom koj cov nquab txhob kis tau kab mob.

Kev Tiv Thaiv Cov Nquab Sib Tw

Tej zaum koj yuav pom tias cov kev tiv thaiv tau tsim los yuav tsis ua hauj lwm zoo vim txoj kev tso nquab sib tw. Muaj tej yam peb hais tag los no kom koj tsis txhob ua tiamsis yeej yuav tshwm sim mentsis lub sij hawm thaum mus tso nquab sib tw. Txawm li cas los xij, yuav tsum tau siv kev tiv thaiv thiaj li yuav pab txwv tau kev kis kab mob.

Kev Tiv Thaiv Rau Cov Nquab Uas Mus Sib Tw Rov Los Hauv Cooj

Muaj ob txoj hau kev los tiv thaiv cov nquab lub sij hawm muaj nquab sib tw, ob txoj no puav leej zoo tibsi thiab nyias muaj nyias qhov zoo thiab tsis zoo. Txawm koj yuav xaiv txoj kev twg los xij tsuav koj xav zoo txog qhov zoo thiab tsis zoo lawm ces nyob ntawm koj txoj kev xaiv xwb. Ob txoj kev tiv thaiv yog raws li nram qab no:

Kev Tiv Thaiv Xa Nquab Thiab Lub Koos Haum Nquab Sib Tw

Txawm koj yuav siv txoj kev tiv thaiv hauv koj lub cooj nquab twg los xij, muaj qee yam koj yeej yuav tsum tau ua lub sij hawm thaum mus tso nquab sib tw.

Kev Tiv Thaiv Lub Tawb Ntim Nquab Thiab Thaum Siv Tw

Yuav tsum tau tu thiab muab tshuaj ntxuav lub tawb thauj nquab kom hu txhua zaus yuav siv.

2017

  • © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
  • The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. Privacy