Skip to Main navigation Skip to Left navigation Skip to Main content Skip to Footer

University of Minnesota Extension
www.extension.umn.edu
612-624-1222

Extension is almost done building a new website! Please take a sneak peek or read about our redesign process.

Extension > Agriculture > Poultry > Avian influenza > Tej Yam Tshwj Xeeb Cov Tswv Yug Qaib Hauv Nroog Thiab Tom Vaj Tom Tsev Yuav Tsum Paub Txog Tus Kab Mob Avian Influenza

Print Icon Email Icon Share Icon

Tej Yam Tshwj Xeeb Cov Tswv Yug Qaib Hauv Nroog Thiab Tom Vaj Tom Tsev Yuav Tsum Paub Txog Tus Kab Mob Avian Influenza

W. Martin, R. Porter Jr., S.L. Noll and C. Cardona

In English | En Español | In Hmong | In Somali

“Avian Influenza” yog abtsi?

Avian influenza (AI) yog ib tug kab mob uas kawj rau qaib, qaib cov txwv, nraj, w, thiab os. “Waterfowl” thiab “shorebirds” xws li os thiab noog dej yog cov tsiaj uas tus kab mob avian influenza nyiam kawj ua mob rau lawv lub cev thiab rau tej chaw uas lawv nyob tiamsis muaj ntau zaus kuj tsis pom ua mob tshwm sim tuaj. Muaj tej hom kab mob avian influenza muaj lub npe hu ua highly pathogenic (HPAI) vim tias cov kab mob no ua rau qaib mob thiab tuag sai tsis zoo li tus kab mob tshwm sim rau cov noog dej. Tej yam uas koj yuav pom tshwm sim rau cov qaib uas raug tus kab mob highly pathogenic (HPAI) no yog xws li yuav ua rau cov qaib ua tsis taus pa thiab lawv plab heev, dhau ntawv lawm tus kab mob no ua rau cov qaib tuag sai. Tej zaum kuj uas rau tus qaib lub taub hau, caj dab, thiab qhov muag o o thiab ua rau lub taub hau thiab ceg xiav doog. Nyob ntawm lwm yam noog nrog rau qaib cov txwv, tus kab mob no yuav ua rau lawv tshee tshee, ua rau lub caj dab sib qhaib, ua rau lawv tus tis tuag ya tsis taus, thiab nyuaj ua luam dej. Tus kab mob uas raug rau cov qaib no ua rau lawv mob thiab tuag sai kawg nkaus (tsis suav os).

Suav txij thaum lub Kaum Ob Hlis ntuj xyoo 2014 los, U. S. Department of Agriculture (USDA) tau qhia txog tus kab mob HPAI no yog tshwm sim ib ceg los ntawm H5N2, tus kab mob no tau tshwm sim rau tej noog dej qus, thiab cov qaib thiab noog uas tu tom tsev nyob rau hauv lub xeev Washington, Oregon, California, Idaho; cov qaib tu muag nyob rau hauv lub xeev California, Minnesota, Missouri, thiab Arkansas (cov ntaub ntawv hais txog cov kab mob no muaj nyob rau hauv lub website (https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian-influenza-disease).

Tus kab mob no yuav tsis kis yooj yim mus rau tej pej xeem thiab yuav tsis muaj teeb meem txog txoj kev noj zaub mov vim cov qaib raug tus kab mob no yuav tsis pub xa mus muag rau hauv tej taj laj los yog khw. Qhov uas tib neeg yuav raug tus kab mob no mas tsuas yog los ntawm qhov uas lawv tu cov qaib uas twb muaj tus kab mob no lawm xwb. Yuav tsum nco ntsoov ntxuav cov nqaij qaib kom huv huv thiab ua cov nqaij thiab hau cov qe kom siav siav txog 165 degree ua ntej yuav noj. Tsis txhob noj tej nqaij qaib los yog nqaij noog uas zoo li muaj mob los yog cia li tuag lawm. (http://z.umn.edu/mdafoodsafetyhpai).

Yuav Tsum Ua Li Cas Yog Koj Xoom Xaim Koj Cov Qaib Los Yog Noog Raug Tus Kab Mob “Highly Pathogenic Avian Influenza”?

Ib lub xeev twg twb yeej muaj ib lub koos haum los mus saib xyuas cov xov xwm hais txog tus kab mob avian influenza. Board of Animal Health yog lub koos haum los saib xyuas tus kab mob avian influenza hauv lub xeev Minnesota. Yog koj pab qaib cia li tuag los yog koj xoom xaim tias feem ntau ntawm koj cov qaib tau raug tus mob highly pathogenic avian influenza, thov qhia rau tus kws kho tsiaj los yog Minnesota Board of Animal Health kom sai li sai tau. Mus saib lub website hauv: https://www.bah.state.mn.us/poultry, los yog hu rau lub koos haum Minnesota Poultry Testing Laboratory (MPTL) ntawm tus xov tooj (320) 231-5170. Lub koos haum MPTL koom tes nrog rau University of Minnesota Veterinary Diagnostic Laboratory (VDL) nyob hauv lub zos St. Paul los mus saib xyuas thiab kuaj cov kab mob Avian Infuenza (AI). Yog xav paub ntxiv, hu rau lub koos haum VDL ntawm tus xov tooj 612-625-8787 los yog mus saib hauv lub website (http://www.vdl.umn.edu/).

Cov Kev Qhia Tiv Thaiv Koj Pab Qaib

Yuav txwv kom qaib txhob raug kab mob, cov tswv yug qaib yuav tsum nrhiav kev los tiv thaiv lawv pab qaib. Nyob rau hauv lub xeev Minnesota, tus kab mob HPAI yog kis los ntawm cov os thiab noog dej. Yog thaum cov qaib raug tus kab mob no lawm, tus kab mob no yuav muaj peev xwm kis mus rau lwm pab qaib, os, thiab noog dej uas nyob puag ncig ntawm lawv thiab. Yog li ntawv lub sij hawm no yog zoo sij hawm rau koj yuav tsum rov mus tshuaj ntsuam xyuas koj txoj kev tiv thaiv koj cov qaib. Nram qab no yog tej yam kev tiv thaiv uas lub koos haum USDA tau qhia los mus pab tiv thaiv tus kab mob AI thiaj yuav tsis raug koj cov qaib:

Yuav tsum txhob cia koj pab qaib mus ze lwm pawg qaib thiaj tsis kis kab mob. Nram qab no yog tej yam yuav tsum tau ua:

Yuav tsum tu lub cooj qaib kom huv si (tu thiab tsau tshuaj ntxuav kom txhob muaj phaj nyaj). Nram qab no yog tej yam kev piv txwv (examples):

Tsis txhob nqa kab mob los tsev. Nram qab no yog tej yam piv txwv:

Tsis txhob mus kis kab mob ntawm neeg zej zos los.

Yog xav paub ntxiv los yog xav tau kev pab, thov mus saib cov websites nram qab no:

2017

  • © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
  • The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. Privacy