Skip to Main navigation Skip to Left navigation Skip to Main content Skip to Footer

University of Minnesota Extension
www.extension.umn.edu
612-624-1222

Extension > Agriculture > Poultry > Avian influenza > Tej Yam Tshwj Xeeb Txog Tus Kab Mob "Avian Influenza" Uas Cov Tswv yug Nquab Yuav Tsum Tau Paub Txog

Print Icon Email Icon Share Icon

Tej Yam Tshwj Xeeb Txog Tus Kab Mob "Avian Influenza" Uas Cov Tswv yug Nquab Yuav Tsum Tau Paub Txog

Carol Cardona and Wayne Martin

In English | In Hmong | In Somali

"Avian Influenza" yog abtsi?

“Avian influenza (AI)” yog ib tug kab mob uas raug rau ntau hom qaib los yog noog nrog rau nquab. “Waterfowl” thiab “shorebirds” xws li yog os thiab noog dej yog cov tsiaj uas tus kab mob avian influenza nyiam kawj ua mob rau hauv lawv lub cev thiab rau tej chaw uas lawv nyob tiamsis muaj ntau zaus kuj tsis pom ua mob tshwm sim tuaj. Muaj ib tug kab mob avian influenza hu ua highly pathogenic (HPAI) vim tus kab mob no ua rau cov qaib thiab noog mob ceev thiab tuag sai. Tus kab mob highly pathogenic (HPAI) uas raug rau cov nquab no ua rau lawv lub caj dab sib qhaib, lawv plab (tso quav ntsuab ntsuab) thiab tom qab ntawv ua rau lawv tuag. Tej mob tshwm sim los ntawm tus kab mob HPAI uas raug rau cov nquab no mob muaj ntsis zoo li tus kab mob “Paramyxovirus”.

Suav txij thaum lub Kaum Ob Hli ntuj xyoo 2014 los, U. S. Department of Agriculture (USDA) tau qhia tias tus kab mob HPAI no yog tshwm sim los ntawm H5N2 uas muaj rau tej noog dej qus thiab cov qaib tu noj thiab muag nyob rau hauv cov xeev uas nyob ib ncig thoob tus dej Mississippi. Yog koj xab paub tus kab mob no muaj tshwm sim nyob qhov twg tiag, mus saib tau nyob rau hauv lub website: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentidonly=true&contentid=avian_influenza.html

Yuav Tsum Ua Li Cas Yog Koj Xoom Xaim Tias Koj Cov Nquab Raug Tus Kab Mob “Highly Pathogenic Avian Influenza” No Lawm?

Ib lub xeev twg yeej tsim muaj ib lub koos haum los saib xyuas cov xov xwm hais txog tus kab mob avian influenza. Board of Animal Health yog lub koos haum los saib xyuas tus kab mob avian influenza hauv lub xeev Minnesota. Yog koj pab nquab cia li tuag los yog koj pom tias feem ntau ntawm koj cov nquab los yog noog muaj mob ua rau lawv lub caj dab sib qhaib los yog mob pab lawv tso tau quav ntsuab ntsuab, thov qhia rau tus kws kho tsiaj los yog Minnesota Board of Animal Health kom sai li sai tau. Mus saib lub website hauv: https://www.bah.state.mn.us/poultry, los yog hu rau lub koos haum Minnesota Poultry Testing Laboratory (MPTL) ntawm tus xov tooj (320) 231-5170. Lub koos haum MPTL tau koom tes nrog rau University of Minnesota Veterinary Diagnostic Laboratory (VDL) nyob hauv lub zos St. Paul los mus saib xyuas thiab sim kuaj tus kab mob Avian Infuenza (AI). Yog xav paub ntxiv, hu rau lub koos haum VDL ntawm tus xov tooj 612-625-8787 los yog mus saib hauv lub website (http://www.vdl.umn.edu/).

Cov Kev Qhia Tiv Thaiv

Yuav kom txwv tau cov nquab txhob raug kab mob, cov tswv yuav tsum muaj kev los tiv thaiv lawv pab nquab. Yav tag los tus kab mob HPAI uas raug rau cov nquab yog kis los ntawm cov qaib, os, thiab qaib cov txwv uas twb xub raug tus kab mob no lawm, thiab los ntawm cov noog dej nyob hauv lub xeev Minnesota. Kev xyuam xim tiv thaiv cov nquab no yuav tsum yog muab lawv cais tawm ntawm lwm yam qaib thiab noog. Qhov kev tiv thaiv zoo tshaj plaws yog yuav tsum tau muab cov kev tiv thaiv no sau cia thiab siv txhua hnub thiaj yuav tiv thaiv tau cov nquab no kom txhob raug kab mob. Cov kev xyuam xim los mus tiv thaiv twb muab teev tseg nyob hauv daim ntawv hais txog cov kev tiv thaiv rau nquab lawm. Mus saib daim ntawv: Cov Kev Siv Los Tiv Thaiv Lub Cooj Nquab Kom Txhob Muaj Kab Mob

Lub koos haum USDA tau qhia txog tej yam kev siv los mus tiv thaiv kab mob rau nquab kom thiaj tsis raug tus kab mob avian influenza raws li nram qab no:

  • Yuav tsum txhob mus ti (yuav tsum cais koj lub cooj nquab kom deb ntawm tej chaw uas ntxim muaj kab mob). Nram qab no yog tej yam yuav tsum tau ua:
  • Yuav tsum tu lub cooj nquab kom huv si (tu thiab siv tshuaj ntxuav thiaj tsis muaj kab mob). Nram qab no yog tej yam yuav tsum tau ua:
  • Tsis txhob nqa kab mob los tsev. Nram qab no yog tej yam piv txwv:
  • Yog xav paub ntxiv thiab xav tau kev pab, thov mus saib cov websites nram qab no:

    2017

    • © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
    • The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. Privacy