Skip to Main navigation Skip to Left navigation Skip to Main content Skip to Footer

University of Minnesota Extension
www.extension.umn.edu
612-624-1222

Extension > Garden > Commercial Fruit and Vegetable Production > Simple and Successful Vegetable Farming > Yuav ua li cas De, Cia, thiab Muag Cov Zaub Koj Cog

Yuav ua li cas De, Cia, thiab Muag Cov Zaub Koj Cog

Koj tau siv zog ua teb cog tau cov zaub zoo thiab tshiab. Thaum txog caij muag koj cov qoob loo, nco ntsoov:

Ua li ces neeg yuav pom hais tias koj cov zaub yog cov zoo. Luag thiaj li yuav xav rov tuaj muas koj cov zaub ntxiv.

Yuav ua li cas De thiab Cia Koj Cov Zaub Kom Zoo Tshaj

De koj cov zaub thaum lub caij uas huab cua txias tshaj plaws. Tej hnub pos huab, yav sawv ntxov, thiab yav tsaus ntuj yog cov caij zoo de tshaj.

Siv ib rab riam huv thiab ntse txiav koj cov zaub ntawm tsob zaub. Siv tej lub thoob huv los ntim koj cov zaub. Maj mam ua zoo de thiab nqa koj cov zaub kom txhob tsoo qhov twg. Muab ib daim ntaub qhuav tso rau hauv qab lub thoob ntim zaub kom tiv thaiv cov zaub. Muab koj lub thoob cia rau qhov chaw ntxov ntxoo lub caij koj ntim kom puv. Ces ua raws li cov lus qhia kom ib yam zaub twg mas muab cia raws li txoj kev cia yam zaub ntawd.

Yog tias yam zaub ntawd yuav tsum ua kom noo noo thaum muab cia, ces muab ntaub yas to qhov los vov. Los yog tias koj muaj ib lub cav tshuab pa sov hauv koj lub cav txias cia khoom, ces tso kom txog 95%.

Coj koj cov zaub mus tom khw kom sai li sai tau. Ua li ntawd cov zaub thiaj li tshiab, zoo noj, thiab zoo nkauj.

Tej co zaub yeej tseem zoo ntev tom qab koj de tau lawm. Vim li ntawd ib qho tseem ceeb yog yuav tau xub de thiab muab cov zaub Asmiskas feem ntau no cia ua ntej:

Zaub Qhwv. De zaub qhwv thaum lub zaub qhwv tawv tawv lawm. Muab cia rau qhov chaw txias thiab muaj hws dej. Zaub qhwv yuav lwj tom qab 5 lub hlis.

Carrots. Rho cov carrots thaum yav saum toj kheej txog li 1 nti. Muab yav saum toj txiav tawm. Muab cia rau qhov chaw txias thiab muaj hws dej. Carrots yuav lwj tom qab 8 lub hlis.

Qij. Dob qij thaum cov nplooj ib nrab daj lawm. Muab cov qij qha rau qhov chaw sov li lub hoob tsev xwb kom ntev li 2 txog 4 as thiv. Muab cia rau qhov chaw qhuav thiab txias. Qij yuav lwj tom qab 4 lub hlis.

Noob Dos Loj. Rho noob dos loj thaum cov hauv dos tawv lawm thiab cov nplooj dos qhuav lawm. Xub thawj tshab muab cia thiab muab qha hauv qhov chaw sov li hoob tsev kom ntev li 2 txog 4 as thiv. Ces mam li muab cia rau qhov chaw qhuav thiab txias, tiam sis txhob muab ua kom khov. Noob Dos Loj yuav lwj tom qab 4 lub hlis.

Qos Yaj Ywm. Rho cov qos yaj ywm thaum cov hmab tuag lawm. Muab cia rau qhov chaw txias thiab muaj hws dej thiab txhob cia rau qhov chaw muaj hnub ntsa rau. Qos yaj ywm yuav lwj tom qab 6 lub hlis.

Lwm cov zaub ces tsis ntev tom qab koj de los xwb yeej yuav lwj. Vim li ntawd ib qho tseem ceeb yog yuav tau de thiab muab cov zaub no cia tom qab kawg nkaus:

Zaub Basil. De cov zaub basil thaum cov nplooj tseem mos mos. Muab cov kav tsau dej. Muab cia rau qhov chaw sov li lub hoob tsev. Zaub basil yuav lwj tom qab 5 hnub.

Taum. De taum lub sij hawm 2 txog 3 as thiv tom qab tsob taum tawg paj. Muab cia qhov chaw txias thiab muaj hws dej, tiam sis txhob pub txias tshaj 40 degrees. Taum yuav lwj tom qab 1 as thiv.

Zaub Paj Dawb. De zaub paj dawb thaum cov hauv paus zaub tseem dawb dawb. Muab cia rau qhov chaw txias thiab muaj hws dej. Zaub paj dawb yuav lwj tom qab 3 as thiv.

Pob Kws. Ntais pob kws thaum cov plaub pob kws qhuav thiab hloov ua xim kas fes lawm. Siv koj tus rau tes xais ib lub noob pob kws kom to es muab saib. Yog tias hauv lub noob pob kws ntawd muaj kua dawb paug, ces yog lub caij ntais lawm. Muab pob kws cia qhov chaw txias thiab muaj hws dej. Pob kws yuav lwj tom qab 5 hnub.

Dib. De dib thaum dib ntev li 6 nti. Muab cia qhov chaw txias tiam sis txhob cia txias tshaj 40 degrees. Txhob muab dib cia nrog txiv apples los yog txiv lws ua ke. Dib yuav lwj tom qab 1 as thiv.

Qe Zaub. De qe zaub thaum cov xim tseem tshiab khiv. Muab cia qhov chaw txias tiam sis txhob cia txias tshaj 50 degrees. Qe zaub yuav lwj tom qab 1 as thiv.

Zaub Xam Lav. De cov zaub xam lav thaum cov nplooj zaub tseem mos mos. Muab cia qhov chaw txias thiab muaj hws dej. Zaub xam lav yuav lwj tom qab 1 as thiv.

Taum Paj. De taum paj thaum cov taum tseem mos mos. Muab cia qhov chaw txias thiab muaj hws dej. Taum paj yuav lwj tom qab 1 as thiv.

Kua Txob. De kua txob thaum loj li koj nyiam thiab tus xim los zoo raws li koj nyiam. Muab cia qhov chaw txias tiam sis txhob cia txias tshaj 45 degrees. Kua txob yuav lwj tom qab 2 as thiv.

Cag Zaub Raddishes. Rho cag zaub raddishes thaum cov cag kheej li 1 thiab 1/4 nti. Muab yav saum toj txiav tawm. Muab cia qhov chaw txias thiab muaj hws dej. Cag zaub raddishes yuav lwj tom qab 1 lub hlis.

Zaub Ntsuab. De zaub ntsuab thaum cov nplooj tseem mos mos. Muab cia rau qhov chaw txias thiab hws dej. Zaub ntsuab yuav lwj tom qab 10 hnub.

Taub. De taub thaum loj ntev li 4 txog 6 nti. Muab cia qhov chaw txias. Taub caij ntuj sov yuav lwj tom qab 1 as thiv.

Txiv Lws Suav (Liab). De txiv lws suav thaum liab dawb los yog liab ploog lawm. Muab cia qhov chaw txias tiam sis txhob cia hauv lub cav txias cia zaub mov noj. Txiv lws suav yuav lwj tom qab 5 hnub.

Txoj Kev Coj Tau Koj Cov Zaub Mus Tom Khw Kom Zoo Tshaj

Muab koj cov zaub cia qhov chaw txias yuav ua rau cov zaub thiaj li tshiab thaum koj thauj mus tom khw. Siv ib lub tsheb loj uas muaj ib lub cav txias cia zaub mas yog ib txoj kev zoo ua rau koj cov zaub kom tshiab. Yog koj tsis muaj ib lub tsheb loj uas muaj ib lub cav txias cia zaub, ces muab koj cov zaub cia rau hauv ib lub thawv txias. Muab dej khov rau hauv lub thawv txias ntawd. Yog koj cov zaub yuav tau cia kom qhuav, ces muab ntaub yas los yog ntawv xov xwm qhwv, ces mam li muab cia rau hauv lub thawv txias.

Txoj Kev Muag Koj Cov Zaub Tom Khw Kom Thiaj Poob Zoo

Neeg xav muas cov zaub uas tshiab tshaj, zoo noj tshaj, thiab huv tshaj. Luag yuav xav muas koj cov zaub yog tias koj:

Txoj Kev Ua Kom Txog Tom Khw Luag Pom Koj Tshaj

Muaj coob tus neeg ua teb tuaj muag zaub tom khw. Yuav ua li cas luag thiaj yuav pom koj cov zaub? Ua zoo saib kom koj cov zaub yog cov tshiab tshaj thiab zoo nkauj tshaj. Ua kom koj qhov chaw muag zaub tshiab khiv thiab muaj xim ntau yam. Ua kom koj qhov chaw muag zaub yog ib qho chaw coj zoo rau cov neeg uas los nres saib koj cov zaub. Muaj siab rau koj cov zaub thiab koj qhov chaw muag zaub. Neeg yeej yuav pom xwb.

2013

  • © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
  • The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. Privacy