Skip to Main navigation Skip to Left navigation Skip to Main content Skip to Footer

University of Minnesota Extension
www.extension.umn.edu
612-624-1222

Extension is almost done building a new website! Please take a sneak peek or read about our redesign process.

Extension > Garden > Commercial Fruit and Vegetable Production > Simple and Successful Vegetable Farming > Kev Tiv Thaiv Koj Cov Qoob Loo Kom Kab Thiab Nroj Tsis Zoo Txhob Ua Qoob Loo Puas: IPM

Kev Tiv Thaiv Koj Cov Qoob Loo Kom Kab Thiab Nroj Tsis Zoo Txhob Ua Qoob Loo Puas: IPM

Muaj kab thiab nroj tsis zoo ntau yam yuav ua rau koj cov zaub tsis zoo lub sij hawm qoob loo loj hlob. Kab thiab nroj tsis zoo mas txhais hais tias yog tej tug kab, kab mob kis rau zaub, los yog tej yam nroj kab mob kis rau zaub, thiab tej nroj uas tsis ua li cas rau koj cov qoob loo ces tsis xam hais tias yog kab thiab nroj tsis zoo. Yog tias ib tug kab los yog ib yam nroj tsis zoo uas tsis muaj ntau txaus kom ua rau koj cov qoob loo tsis zoo, ces xam hais tias tsis yog ib tug kab los sis ib yam nroj tsis zoo.

IPM yog dab tsi?

IPM yog txoj kev npaj seb yuav ua li cas thaum muaj kab thiab nroj tsis zoo ua rau koj cov qoob loo tsis zoo. IPM siv tej kev tua kab thiab nroj tsis zoo uas yooj yim tshaj, pheej yig tshaj, thiab yuav tsis ua rau koj daim av thiab cov pa peb qus ua pa tsis zoo siv. IPM ib txoj kev npaj twg mas yeej siv txhua txhua txoj kev tua kab thiab nroj tsis zoo. Koj siv tau txhua yam koj paub txog koj cov qoob loo los mus tawm tswv yim npaj rau koj tus kheej. Siv IPM mas, koj yuav tsis tau siv cov tshuaj tua kab thiab nroj (tshuaj lom kab thiab nroj tsis zoo); tsuas yog tias koj lub tswv yim uas tau npaj tseg tsis ua hauj lwm mas koj thiaj li yuav tau siv tshuaj xwb.

Kuv yuav ua li cas thiaj li tau IPM ib txoj kev npaj seb yuav ua li cas?

Thaum lub caij ntuj no koj yuav tau tshawb tau txhua yam koj yuav siv, thaum koj khoom thiab tsis ua teb lawm. Tej yam koj yuav siv los mus tawm tswv yim npaj seb yuav ua li cas tej zaum kuj yog paub los ntawm yav tag dhau los seb koj cog yam zaub dab tsi. Muaj tej yam koj yuav siv mas koj yuav tau tshawb thaum lub caij cog qoob loo, tseem ceeb heev mas yuav tau ua li no yog tias koj muaj tej kab thiab nroj tsis zoo uas tsis xam rau hauv koj txoj kev npaj seb yuav ua li cas.

Ntawm no yog cov kauj ruam koj yuav tau taug los mus tawm IPM txoj kev npaj seb yuav ua li cas:

Kev Tiv Thaiv Kom Txhob Muaj Kab Thiab Nroj Tsis Zoo

Txoj kev zoo tshaj los mus tiv thaiv kom txhob muaj kab thiab nroj tsis zoo ces yog ua kom cov kab thiab nroj tsis zoo txhob nkag tau rau hauv koj thaj teb. Yog li nov ces IPM txoj kev npaj rau koj seb yuav ua li cas thiaj yuav pib ntawm txoj kev txiav txim seb yuav cog dab tsi. Muaj tej cov qoob loo mas txawm muaj kab thiab nroj tsis zoo los cov qoob loo ntawd yeej tseem loj hlob zoo. Hu xov tooj rau koj qhov chaw ua hauj lwm University of Minnesota Extension hauv nroog yog tias koj xav kom muaj tus pab koj txiav txim seb yuav cog dab tsi rau hauv koj thaj teb.

Koj cov zaub yuav tiv taus cov kab thiab nroj tsis zoo yog koj cog ntau yam qoob loo rau hauv koj thaj teb, los yog koj tos li plaub xyoos tso koj mam rov cog yam qoob loo qub rau thaj teb qub. Ua teb li nov mas luag hu ua hloov teb cog qoob loo.

Cov qoob loo uas thaum xub thawj yeej tsis muaj mob thiab yeej tau chiv txaus thiaj yuav tsis raug kab thiab nroj tsis zoo ua kom puas. Cog zaub kom sib nrug thiaj pab kom cov nplooj zaub qhuav taus. Ua li nov zaub thiaj yuav tsis sib kis kab mob.

Vov koj cov qoob loo kom thiaj loj hlob zoo. Vov li no kuj ua kom cov av noo noo, thiab pab kom nroj txhob tuaj, kab txhob muaj, thiab kab mob txhob kis ntxiv.

Kev Saib Kom Pom Kab thiab Nroj Tsis Zoo

Thaum lub caij cog zaub pib, txoj kev tiv thaiv zoo tshaj kom txhob muaj kab thiab nroj tsis zoo ces yog ua zoo saib koj cov qoob loo kom raws caij raws nyoog. Kuaj koj thaj teb kom heev seb puas muaj kab, nroj, thiab kab mob kis rau zaub. Thaum koj cov qoob loo tseem yau, thiab thaum nyuam qhuav txi txiv, thaum no yog lub caij uas koj yuav tau ua zoo kuaj. IPM txoj kev npaj seb yuav ua li cas yog yuav zoo ces nyob ntawm seb koj puas paub hais tias koj muaj kab thiab nroj tsis zoo dab tsi, qhov teeb meem loj npaum cas, thiab puas ntau npaum cas lawm.

Sau rau hauv koj phau ntawv, sau hnub koj saib qoob loo thiab sau seb koj pom dab tsi nyob hauv koj thaj teb hnub ntawd, xam tib si:

Kuaj koj cov qoob loo heev thiab sau cia rau hauv ntawv seb koj pom dab tsi thiaj yuav pab kom koj paub seb thaum twg yog thaum muaj teeb meem lawm, qhov teeb meem ntawd loj npaum cas, thiab seb kab thiab nroj tsis zoo ua rau koj cov qoob loo puas maj mam los yog puas sai heev.

Kev Siv Tej Yam Ntuj Tso Los Tua Kab thiab Nroj Tsis Zoo

Thaum koj txiav txim tias kab thiab nroj tsis zoo yog ib qho teeb meem lawm, ces nrhiav seb yog yam kab thiab nroj tsis zoo dab tsi. Koj qhov chaw ua hauj lwm University of Minnesota Extension hauv nroog yuav pab tau koj txog qhov nov.

Thaum koj paub tias yog yam kab thiab nroj tsis zoo twg lawm, ces xav txog tej yam ntuj tso los tua kab thiab nroj tsis zoo es coj los siv kom tua tau. Ib txoj kev uas siv tej yam ntuj tso los tua kab thiab nroj tsis zoo mas txhais hais tias yog txoj kev uas tsis siv tshuaj tua cov kab thiab nroj tsis zoo.

Ntawm nov yog tej yam piv txwv hais tias yog tej uas ntuj tso los tua cov kab thiab nroj tsis zoo:

Yog koj tsis paub tseeb seb yuav ua tej no li cas, los yog koj xav tham seb yuav siv tej yam uas ntuj tso los siv twg, ces hu xov tooj rau koj qhov chaw ua hauj lwm University of Minnesota Extension hauv nroog kom pab koj.

Kev Siv Tshuaj Tua Kab thiab Nroj Los Tua Cov Kab thiab Nroj Tsis Zoo

Tshuaj tua kab thiab nroj yog tshuaj lom kom tuag! Vim li no thiaj sau ua qhov kawg nkaus nyob hauv IPM txoj kev npaj rau koj seb yuav ua li cas. Tsuas siv tshuaj tua kab thiab nroj yog tias tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav ua hauj lwm li. Yog koj yuav tsum siv tshuaj tua kab thiab nroj, ua zoo xyuam xim mam li siv kom txhob ua dab tsi tsis zoo rau koj thaj av, cov qoob loo, tsev neeg, los yog cov tsiaj.

NYEEM DAIM NTAWV LO LUB HWJ TSHUAJ UA NTEJ QHIB HWJ TSHUAJ TUA KAB THIAB NROJ. Yog koj tsis paub nyeem daim ntawv lo lub hwj tshuaj, ces hu xov tooj rau koj qhov chaw ua hauj lwm University of Minnesota Extension hauv nroog kom pab koj.

Ua zoo ua raws nraim li txhua nqe lus qhia nyob ntawm daim ntawv lo lub hwj tshuaj. Hnav ris tsho raws li hais hauv daim ntawv lo lub hwj tshuaj thiaj li tiv thaiv koj kom txhob raug tshuaj lom.

Tsuas siv cov tshuaj tua kab thiab nroj rau cov qoob loo uas sau qhia rau ntawm daim ntawv lo lub hwj tshuaj xwb, thiab siv rau cov teeb meem uas sau qhia rau ntawd xwb. Txhob siv tshuaj tua kab thiab nroj ntau dua qhov uas daim ntawv lo lub hwj tshuaj qhia koj, vim tias tshuaj tua kab thiab nroj los yeej kim heev thiab yog siv ntau dhau heev yuav lom tau koj, koj thaj teb, thiab koj cov qoob loo. Yog koj tsis paub seb yuav muas yam tshuaj tua kab thiab nroj twg los yog yuav rau tshuaj npaum cas rau koj cov qoob loo, ces hu xov tooj rau koj qhov chaw ua hauj lwm University of Minnesota Extension hauv nroog kom pab koj.

Kev Ua Teb Tau Zoo Yog Yuav Tau Ua Zoo Npaj

Thaum caij ntuj no uas koj khoom thiab tsis ua teb thiab tsis muag qoob loo lawm, koj yuav tau tawm tswv yim npaj tiv thaiv koj cov qoob loo kom txhob muaj yam dab tsi ua kom puas. Pib raws li koj paub txog cov qoob loo uas koj tau cog tag lawm. Cov kab thiab nroj tsis zoo yog yam dab tsi? Yam dab tsi siv los tua tau cov kab thiab nroj tsis zoo ntawd? Yam twg ho tsis ua hauj lwm? Npaj rau lwm xyoos raws li koj txoj kev xav hais tias yuav cog dab tsi lwm xyoo, dab tsi yog yam uas kab nyiam thiab tsis nyiam, thiab yuav ua li cas cov kab thiab nroj tsis zoo thiaj tsis nkag los rau hauv koj cov qoob loo. Thaum tsis muaj ib yam dab tsi pab tau, xav seb koj yuav tsum siv yam tshuaj tua kab thiab nroj twg, xav seb koj puas muaj nyiaj muas yam tshuaj ntawd, thiab seb yam tshuaj ntawd yuav kho tau qhov teeb meem ntawd li cas.

Yog siv ib txoj kev npaj seb yuav ua li cas mas yuav npaj tau rau ntau yam heev. Koj yuav muaj kev cia siab rau koj heev thaum txog lub caij cog qoob loo tom ntej. Zoo li txhua txoj kev npaj, tej zaum yeej yuav hloov thiab txog thaum koj cog qoob loo lawm. Txawm tias koj yuav tau npaj thiab yuav muab hloov los, peb cov ua hauj lwm tom University of Minnesota Extension yeej yuav nyob rawv nov pab koj txhua lub sij hawm.

2013

  • © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
  • The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. Privacy