Skip to Main navigation Skip to Left navigation Skip to Main content Skip to Footer

University of Minnesota Extension
www.extension.umn.edu
612-624-1222

Extension > Garden > Commercial Fruit and Vegetable Production > Simple and Successful Vegetable Farming > Kev Muag Koj Cov Qoob Loo: Kev Ua Lag Luam

Kev Muag Koj Cov Qoob Loo: Kev Ua Lag Luam

Ua ntej koj cog thawj lub noob zaub, teb nqe lus nug no: Koj yuav muag koj cov qoob loo li cas? Ib txoj kev npaj seb yuav ua lag luam li cas yog ib qho uas yuav tsum muaj thiaj li yuav ua tau lag luam ua teb zaub zoo. Yuav tsum paub seb lag luam khiav zoo npaum cas thiab seb koj cov neeg muas zaub zoo li cas. Thaum pib ces cog cov zaub uas cov neeg nyob thaj tsam koj nyob nyiam heev. Ua zoo kom koj cog yam zaub twg los cog kom txaus, thiab ua zoo kom tej zaub koj cog ntawd yog zaub zoo heev. Ces xav seb yuav muag li cas rau koj cov neeg muas zaub thiaj li yuav poob zoo tshaj.

Kev Muag Txhua Yam rau Ib Qho Chaw Xwb

Yog koj muaj ib daim teb loj heev los yog koj nyob deb ntawm cov neeg muas zaub heev, tej zaum koj kuj muag koj cov qoob loo rau ib qho chaw xwb, xws li ib lub taj laj, ib qhov chaw ua zaub mov muag, ib lub taj laj co-op muag khoom noj. Ua li nov mas luag hu tias ua lag luam wholesale. Muag koj cov qoob loo li no mas yog qho uas yuav muag tau sai dua lwm txoj kev muag khoom. Li no kuj yog ib qhov zoo rau koj thiab yog tias koj yog ib tug neeg tsis tshua khab seeb ntsib thiab nrog coob tus neeg tham. Ua lag luam wholesale tej zaum yeej yuav tsis tau nyiaj ntau npaum li muag ncaj qha rau tus neeg muas zaub, thiab tej zaum luag tseem tsis them nyiaj rau koj tam sim ntawd. Tiam sis ua li nov yog ib txoj kev muag zaub yooj yim.

Kev Muag Ncaj Qha rau Cov Neeg Muas Zaub

Yog koj tsis muaj ib daim teb loj loj los yog tias koj yog ib tug neeg ua teb tshiab, kuj yog ib lub tswv yim zoo uas koj muag koj cov qoob loo ncaj qha rau cov neeg muas zaub. Ua li nov luag hu tias ua lag luam direct los yog retail. Txawm tias koj yuav ua tau nyiaj ntau dua thiab luag them nyiaj rau koj sai tshaj los, koj yuav tau siv sij hawm ntau heev mus muag. Ua li nov yog ib txoj kev zoo muag koj cov qoob loo yog tias koj yog ib tug neeg ua zoo npaj, muaj sij hawm, thiab muaj siab ntsib thiab nrog neeg tham.

Kev Txiav Txim Seb Txoj Kev Ua Lag Luam Retail Twg Zoo Tshaj

Muaj coob tus neeg ua teb uas muag lawv cov zaub tom taj laj tshav puam muag zaub los yog teeb rooj ntawm ntug kev muag zaub. Muaj tej cov neeg ua teb cia cov neeg muas zaub tuaj de zaub tib si. Txoj kev ua lag luam twg yog txoj zoo tshaj rau koj?

Taj Laj Tshav Puam Muag Zaub

Muaj neeg coob tus tuaj muas zaub tom taj laj tshav puam muag zaub. Koj yuav muag zaub poob ntau heev, yog li ces koj yuav tsum nqa zaub tuaj kom txaus muag ib hnub. Koj yuav tau ua zoo npaj. Yog koj xav muag koj cov zaub tom taj laj tshav puam muag zaub, ces nrhiav ib lub taj laj tshav puam uas:

Nov yog ib cov tswv yim yuav pab kom koj lub rooj muag zaub zoo:

Yog xav paub ntxiv txog tej tswv yim uas qhia seb yuav teeb rooj li cas tom taj laj tshav puam muag zaub thiaj zoo, ces saib daim ntawv, "Txoj Kev De, Cia, thiab Muag Cov Zaub Koj Cog."

Cov Rooj Teeb Ntawm Ntug Kev Muag Zaub

Neeg nyiam nres es muas cov zaub tshiab tom cov rooj teeb ntawm ntug kev muag zaub. Cov rooj teeb ntawm ntug kev muag zaub nov teeb kom ze ntawm koj tsev los yog koj daim teb los tau. Koj yuav tsis tau mus muag deb deb, thiab koj muag ib los yog ob yam qoob loo xwb yeej tau nyiaj. Piv txwv li, cov pob kws uas nyuam qhuav ntais, cov txiv lws suav, thiab cov taub yeej muag poob zoo heev.

Cov neeg muas zaub uas nres tom cov rooj teeb ntawm ntug kev muag zaub nov mas nyiam pom cov zaub uas muaj xim heev, cov vaj zaub, cov tsiaj, thiab tej khoom ua teb uas huv si. Tsis tas li ntawd lawv kuj xav pom koj cov qoob loo loj hlob thiab. Yog koj lub rooj teeb ze ntawm koj lub vaj zaub, ua zoo tu koj lub vaj zaub kom zoo saib thiab kom cov neeg muas zaub tau zoo pom koj cov qoob loo.

Yog koj xav muag koj cov qoob loo ntawm cov rooj teeb ntawm ntug kev muag zaub:

De Yam Koj Nyiam los yog Koj-Ua-Tus-De

Muaj tej cov neeg muas zaub nyiam nkag mus hauv teb zaub es cia lawv mus de cov zaub lawv nyiam. Ua li no mas tej lub sij hawm luag hu ua daim teb uas koj ua tus de You-Pick los yog "U-Pick". Cov neeg muas zaub zoo tshaj rau daim teb koj yog tus de mas lawv xav muas zaub ntau ntau coj mus cia rau hauv kos poom los yog cia kom khov. Yog koj nyob ze cov neeg uas siv kos poom ntim zaub cia thiab muab zaub cia kom khov, ces muag li no los tej zaum kuj yog ib qhov zoo ua thiab.

Yog koj xav muag koj cov qoob loo li nov, xwb thawj mas koj hu xov tooj rau koj qhov chaw ua hauj lwm University of Minnesota Extension hauv nroog es nug seb puas muaj cai dab tsi tswj qhov chaw muag zaub koj ua tus de. Piv txwv li, tej zaum koj yuav tsum muaj chaw plob thiab chaw ntxuav tes rau koj cov neeg muas zaub.

Muag koj cov qoob loo li nov mas yuav txuag tau koj lub zog ua hauj lwm, tiam sis tej zaum kuj yuav ua koj cov qoob loo puas yog tias koj cov neeg muas zaub tsis paub de. Npaj los ua zoo siv sij hawm qhia neeg seb de koj cov qoob loo li cas thiaj zoo, tom qab ntawd ces saib lawv de.

Kev Ua Teb Uas Zej Zog Pab Txhawb Community Supported Agriculture (CSA)

CSA yog ib txoj kev muag khoom uas tus neeg muas zaub ua ntaub ntawv cog lus muas zaub tshiab ntawm qhov chaw ua teb zaub lub caij ua zaub ntawd. Tus neeg ua ntaub ntawv cog lus muas zaub los yog ib tug tswv cuab hauv CSA yuav muab nyiaj them koj ua ntej lub caij ua zaub pib. Koj yuav ua tau koj cov nyiaj rov qab los thaum koj cov qoob loo muag poob lawm. Cov CSA feem ntau yeej muaj ob peb qhov chaw uas koj xa zaub tuaj rau es cov tswv cuab mam li tuaj nqa tsheej thawv zaub ib as thiv. Vim tias cov CSA xav tsim kev sib rau zoo rau cov neeg ua teb thiab cov neeg noj zaub, muaj ntau cov CSA muaj ntaub ntawv qhia txog cov zaub, cov ntaub ntawv qhia ua tej phaj zaub mov, los sis tej xov xwm hais txog kev ua teb. Hu xov tooj rau koj qhov chaw ua hauj lwm University of Minnesota Extension hauv nroog es nug seb yuav muag koj cov qoob loo li cas yog koj siv ib txoj kev muag zaub CSA.

Txoj Kev Npaj Tau Zoo Tshaj ces yog Muag Cov Qoob Loo Uas Zoo

Yuav muag koj cov qoob loo kom poob zoo mas yog pib ntawm txoj kev ua zoo saib kom koj cov qoob loo tshiab thiab zoo. Txawm koj yuav muag qhov twg los xij, cov neeg muas zaub nyiam cov zaub zoo tshaj xwb. Ntxiv mus no, xav seb dab tsi yog qhov tseem ceeb rau koj hais txog ntawm txoj kev muag koj cov qoob loo. Koj xav muag kom poob sai lov? Koj puas xav ntsib thiab nrog koj cov neeg muas zaub tham, thiab koj puas coj tau zoo heev rau lawv? Koj puas xav kom koj cov neeg muas zaub lawv tuaj de lawv zaub? Koj puas xav kom thaum lub caij ua teb zaub pib koj cov neeg muas zaub them nyiaj kom txaus rau cov zaub koj yuav ua lub caij ntuj sov ntawd? Cov lus koj teb cov nqe lus nug no yuav pab koj txiav txim seb txoj kev ua lag luam twg yuav zoo tshaj rau koj.

2013

  • © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
  • The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. Privacy