Skip to Main navigation Skip to Left navigation Skip to Main content Skip to Footer

University of Minnesota Extension
www.extension.umn.edu
612-624-1222

Extension is almost done building a new website! Please take a sneak peek or read about our redesign process.

Extension > Garden > Commercial Fruit and Vegetable Production > Simple and Successful Vegetable Farming > Kev Tu Koj Cov Av Kom Zoo Zaub

Kev Tu Koj Cov Av Kom Zoo Zaub

Av zoo zaub yog ib yam tseem ceeb. Av zoo muaj chiv thiab dej yug koj cov zaub kom loj hlob zoo koj thiaj tsis tau siv dab siv zog heev. Av zoo yog cov av xim dub thiab ntais thaum koj rho ntiv tes kov. Yuav tu koj cov av kom zoo zaub, mas nco ntsoov:

Cov Av Uas Dej Xau Thawm Zoo

Cov av uas dej xau thawm zoo qhua sai kom ua teb thiaj tsis laug sij hawm. Hauv cov av uas dej xau thawm zoo mas cov pa oxygen thiaj mus cuag cov cag zaub ua rau zaub loj hlob zoo heev. Cov av uas dej xau thawm zoo tsis muaj teeb meem dab tsi mas cag zaub thiaj loj hlob zoo heev.

Txhob Tsuj Av Nkos

Tshav tsheb luam av nkos yuav ua av tawv heev thiab nias cov pa nyob hauv av tawm ua rau dej xau tsis thawm cov av. Cov cag zaub yuav tsis muaj chaw txaus hlav. Cov zaub hauv cov av tawv heev yuav tsis loj hlob zoo. Tos kom txog thaum av qhuav tso koj mam li ua teb los yog pib cog zaub.

Ntxiv Nplooj Lwg Rau Koj Cov Av

Nplooj lwg yog muab tej tsob hmab ntoo tuag thiab cag thiab nplooj ntoos sib xyaw. Muab nplooj lwg ntxiv koj cov av yuav ua kom cov pa nitrogen zoo es cov zaub thiaj loj hlob zoo. Yog koj cov av yog cov av clay, mas ntxiv nplooj lwg rau yuav pab kom dej xau thawm cov av nov. Yog koj cov av muaj suab zeb, mas ntxiv nplooj lwg rau yuav pab kom av cug tau dej ntau. Ntxiv nplooj lwg ua kom muaj cua nab thiab lwm yam kab uas pab ua kom zaub thiab cag zaub khov thiab loj hlob zoo.

Kom Luag Tuaj Kuaj Koj Cov Av

Koj cov av yuav tsum tau as ham minerals pab kom zaub loj hlob. Ntxiv nplooj lwg yuav muaj as ham minerals thiab as ham nutrients ntxiv, tiam sis tej cov zaub mas tseem tau siv chiv ntau tshaj nov thiab. University of Minnesota mam li kuaj koj cov av rau koj seb puas muaj as ham minerals thiab as ham nutrients sib xyaw kom haum. Tsis yog ib qho kim kim thiab yuav pab koj cog kom tau zaub zoo thiab qoob loo zoo.

Peb xyoos twg yuav tsum muab ib qhov av coj mus kuaj ib zaug. Yuav muab ib qhov av coj mus kuaj thaum twg lub xyoo ntawd los tau. Ib qhov yooj yim mas yog muab ib qhov av coj mus kuaj thaum lub caij nplooj hlav thiab lub caij nplooj zeeg vim tias ob lub caij nov koj yeej nyob tom koj daim teb heev tshaj. Luag yuav kom koj them ib tug nqi tsawg tsawg rau txoj kev kuaj av.

Kev Kuaj Koj Cov Av

Hu xov tooj rau qhov chaw ua hauj lwm Extension office hauv koj lub nroog kom muab ib lub hnab ntim av coj mus kuaj. Lawv yuav muaj lus nug koj txog koj daim teb thiab lawv yuav teb tau cov lus koj xav nug.

Hnab av koj yuav muab coj mus kuaj ntawd yuav tsum ntim kom raws kev cai ntim coj mus kuaj thiaj yuav kuaj tau zoo. Kev muab ib qhov av ntawm koj lub vaj zaub los yog daim teb zaub coj mus kuaj:

Tom qab luag kuaj koj cov av tag, luag mam li xav ntawv tuaj qhia koj seb kuaj tau li cas. Qhov luag kuaj tau nov yuav qhia rau koj paub seb koj cov av puas yog muaj as ham nutrients tsis txaus. Tom qab ntawd koj mam li txiav txim seb yuav ntxiv nplooj lwg los yog siv chiv rau.

Ceev Faj Txog Cov Chiv

Chiv yuav ua rau zaub tsis zoo yog tias siv tsis yog. Siv kom tab tom txaus thiab siv hom chiv yog yuav ua rau koj cov av zoo thiab zoo zaub ua rau koj tsis nkim chiv thiab tsis Kim nyiaj. Siv qhov uas koj yuav tsum siv xwb. Yog koj tsis to taub cov lus qhia koj siv, hu xov tooj rau koj qhov chaw ua hauj lwm Extension office hauv nroog.

Ua Koj Cov Av Kom Zoo Zaub

Av yog qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv koj lub vaj zaub los yog koj daim teb. Yog koj xav cog qoob loo kom zoo rau lub caij ntuj sov thiab lub caij nplooj zeeg, nco ntsoov ua zoo tu koj cov av tag nrho lub xyoo ntawd.

2013

  • © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
  • The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. Privacy